WYBIERZ  LOKALNEGO OPERATORA SIECI  ŚWIATŁOWODOWEJ

INTERNET XXL – KRAKÓW


INTERNET XXL - POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI HOR.NET POLSKA Sp. z o.o.

 1. Administratorem danych jest HOR.NET POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-443), przy ul. Józefa Marcika 12, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000163818, posiadająca REGON 351409540, NIP 683-17-15-650 – zwana dalej „HOR.NET” lub „Spółką”. Dane osobowe Klientów są przetwarzane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług telekomunikacyjnych świadczonych przez HOR.NET, z których korzysta Klient. Przetwarzane dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom. Klient posiada prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania. Niniejsza informacja Klientów jest zamieszczona na stronie internetowej Spółki
 2. Użyte w „Polityce prywatności” wyrażenia oznaczają:
 • dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy;
 • przetwarzanie – operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 • Klient – osoba fizyczna, której dane osobowe są lub mogą być przetwarzane przez HOR.NET w związku ze świadczeniem przez niego usług;
 • administrator – osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych;
 • podmiot przetwarzający – osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora;
 • odbiorca – osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią za wyjątkiem organów publicznych przetwarzających dane osobowe w ramach konkretnego postępowania prowadzonego zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego;
 1. HOR.NET przetwarza dane osobowe zgodnie z RODO oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, które uzupełniają lub wdrażają RODO.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, lecz stanowi warunek konieczny dla zawarcia i wykonywania umowy. Nie podanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy lub jej wykonywanie. W zakresie, w jakim HOR.NET przetwarza dane osobowe w celu realizacji jego uzasadnionych interesów, podanie danych jest dobrowolne.
 3. Dane osobowe są przetwarzane, w tym przechowywane, wyłącznie przez okres niezbędny do wykonywania umowy lub też przez okres określony przez cele opisane w „Polityce prywatności”. Długość przechowywania danych osobowych Klientów zależy od celu przetwarzania danych, istnienia prawnego obowiązku ich przetwarzania lub konieczności ochrony interesów HOR.NET lub Klienta. Dane są przetwarzane wyłącznie w siedzibie HOR.NET oraz w innych miejscach, w których znajdują się systemy informatyczne, w których są one przetwarzane.
 4. „Polityka prywatności” określa :
 • cel przetwarzania danych osobowych ich kategorie,
 • sposób przetwarzania danych osobowych,
 • zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawa Klienta związane z ochroną jego danych osobowych.
 1. „Polityka prywatności” obowiązuje w zakresie:
 • korzystania z usług telekomunikacyjnych świadczonych przez HOR.NET,
 • udziału w elektronicznej komunikacji, w tym w zakresie marketingu bezpośredniego, np. newsletter, który jest dostarczany Klientom pocztą elektroniczną.
 • korespondencji z HOR.NET lub innej formy wzajemnego kontaktu między Klientem a HOR.NET,
 • systemu monitoringu wizyjnego stosowanego przez HOR.NET, który rejestruje wizerunek Klienta w czasie jego obecności w siedzibie.
 1. HOR.NET może pozyskiwać od Klienta lub z innych źródeł niżej wymienione dane osobowe. Innymi źródłami są np. specjalistyczne podmioty dostarczające informacji lub kanały mediów internetowych. Dane osobowe pochodzące z tych źródeł umożliwiają ulepszanie i mierzenie efektywność działalności Spółki, w tym działań marketingowych. W czasie przetwarzania HOR.NET może łączyć dane osobowe pozyskane od Klienta, w tym ze strony internetowej lub aplikacji z danymi osobowymi, które pozyskujemy z innych źródeł.
przyjmowanie i realizacja zamówień na usługi telekomunikacyjne – pozyskiwane od Klienta dane osobowe identyfikujące Klienta, w tym NIP, PESEL, adres pocztowy oraz, adresy e-mail, numery telefonów; nr rachunku bankowego, adres, na który mają być wystawiane rachunki; dane logowania do konta Klienta, w tym nazwa użytkownika i hasło, adres IP, adres fizyczny numeru IP;
przyjmowanie i realizacja zamówień na usługi telewizji kablowej – pozyskiwane od Klienta dane osobowe identyfikujące Klienta, w tym NIP, PESEL, adres pocztowy oraz, adresy e-mail, numery telefonów; nr rachunku bankowego, adres, na który mają być wystawiane rachunki; dane logowania do konta Klienta, w tym nazwa użytkownika i hasło, adres IP, adres fizyczny numeru IP;
realizacja prawa do odstąpienia od umowy – pozyskiwane od Klienta dane osobowe identyfikujące Klienta, w tym NIP, PESEL, adres pocztowy oraz, adresy e-mail, numery telefonów; nr rachunku bankowego, adres, na który mają być wystawiane rachunki; dane logowania do konta Klienta, w tym nazwa użytkownika i hasło, adres IP, adres fizyczny numeru IP;
realizacja procedury reklamacyjnej – pozyskiwane od Klienta dane osobowe identyfikujące Klienta, w tym NIP, PESEL, adres pocztowy oraz, adresy e-mail, numery telefonów; nr rachunku bankowego, adres, na który mają być wystawiane rachunki; dane logowania do konta Klienta, w tym nazwa użytkownika i hasło, adres IP, adres fizyczny numeru IP;
przeglądanie strony internetowej, korzystanie z usług HOR.NET – pozyskiwane od Klienta lub z innych źródeł dane o zachowaniach Klienta online w trakcie przeglądania stron internetowych lub korzystania z aplikacji mobilnych; dane o wszelkich urządzeniach, z których korzysta Klient w celu uzyskania dostępu do usług świadczonych przez HOR.NET (w tym rodzaj urządzenia, system operacyjny, adres IP, typ przeglądarki i identyfikatory urządzeń mobilnych, data i godzina dostępu do usług; inne dane przesyłane za pośrednictwem standardowych nagłówków zapytań HTTP(s);
korespondencja z HOR.NET lub inna forma wzajemnego kontaktu między Klientem a HOR.NET – pozyskiwane od Klienta lub z innych źródeł dane osobowe podawane przez Klienta za każdym kontaktem (np. imię i nazwisko, nazwa użytkownika i dane kontaktowe), w tym telefonicznym, pocztą elektroniczną lub listownie; dane dot. wiadomości e-mail i innych wiadomości elektronicznych, wysyłanych przez HOR.NET do Klienta, w tym wszelkie łącza w nich zawarte (np. umożliwiające ustalenie, czy i kiedy wiadomości została otwarta); informacje przekazane przez Klienta w ramach udzielonych odpowiedzi;
obecność w siedzibie HOR.NET dane zawarte w naganiach zawierających wizerunek Klienta rejestrowanych przez urządzenia monitoringu wizyjnego (CCTV) i przechowywane w systemie HOR.NET z podaniem z datą i godziny obecności Klienta;
 1. Dane osobowe są przetwarzane przez HOR.NET wyłącznie:
 • w zakresie niezbędnym dla umożliwienia zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust.1 lit. b) RODO),
 • dla wypełnienia obowiązku prawnego nałożonego na Administratora na podstawie przepisu prawa (art. 6 ust.1 lit. c) RODO),
 • dla ustalenia, dochodzenia, egzekwowania, obrony lub ochrony roszczeń lub praw związanych z wykonywaniem umowy, stanowiących prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust.1 lit. f) RODO),
  na podstawie zgody Klienta (art. 6 ust.1 lit. a) RODO).
 • Zakres celów przetwarzania danych został określony poniżej.
cel przetwarzania  danych osobowych  Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
udostępnianie Klientowi możliwości zakupu usług świadczonych przez HOR.NET poprzez: zarządzanie kontami Klienta; zarządzenie zamówieniami, realizacją umów, reklamacjami oraz odstąpieniami; zbieranie danych dot. zamówień, umów, miejsc świadczenia usług. realizowanie umowy – bez podania tych danych nie jest możliwe świadczenie usług; zrealizowanie uprawnienia lub spełnienie obowiązku wynikającego z przepisu prawa; prawnie uzasadniony interes HOR.NET
zarządzanie i usprawnianie strony internetowej Spółki używającej plików cookie (tzw. „ciasteczek”) i podobnych technologii w celu zwiększenia efektywności oraz zapewnienia wygody Klienta Niektóre pliki cookie są niezbędne dla zapewnienia możliwości korzystania ze wszystkich funkcji oferowanych przez stronę internetową. Można wyłączyć inne ciasteczka, ale może to mieć wpływ na poziom standardu i komfortu korzystania ze strony. prawnie uzasadniony interes HOR.NET
zapewnienie pomocy w rozwijaniu i ulepszaniu oferty HOR.NET w zakresie usług, systemów informatycznych, know-how oraz komunikacji z Klientem poprzez wykorzystanie danych osobowych do wykonywania analiz rynkowych, prac rozwojowych. prawnie uzasadniony interes HOR.NET
wykrywanie i zapobieganie nadużyciom finansowym, oszustwom i innym przestępstwom poprzez monitorowanie sposobu wykorzystywania usług świadczonych przez HOR.NET, co zapewnia możliwość bezpiecznego korzystać ze świadczonych usług zgodnie z obowiązującymi przepisami i  regulaminem ich korzystania. prawnie uzasadniony interes HOR.NET
wykorzystywanie danych osobowych i działań online Klienta w czasie korzystania z sieci w celu spersonalizowane oferty i świadczonych usług oraz dostosowania ich do potrzeb Klienta prawnie uzasadniony interes HOR.NET
zapewnienie właściwego kontaktu z Klientem (w tym poczta elektroniczna) poprzez wykorzystanie danych osobowych do udzielania wyjaśnień lub pomocy oraz informowania o zmianach w ofercie lub świadczonych usługach, które mają wpływ na prawa i obowiązki Klienta (np. zmiany w „Polityce prywatności” lub regulamin świadczenia usług). zgoda Klienta – brak zgody nie ma wpływu na możliwość korzystania z usług świadczonych przez HOR.NET prawnie uzasadniony interes HOR.NET
rozwiązywania sporów, rozpatrywania skarg lub roszczeń, w tym reklamacji, roszczeń prawnych lub sporów z udziałem Klienta lub HOR.NET w zakresie świadczonych przez niego usług. zrealizowanie uprawnienia lub spełnienie obowiązku wynikającego z przepisu prawa prawnie uzasadniony interes HOR.NET szczególny przepis prawa, który pozwala przetwarzać dane Klienta w celu wykonania obowiązku prawnego
stosowania monitoringu wizyjnego  siedzibie HOR.NET ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i mienia. prawnie uzasadniony interes HOR.NET

Prawnie uzasadnionym interesem HOR.NET w korzystaniu z danych osobowych Klienta jest:

 • zaspokajanie potrzeb Klientów, w tym świadczenie usług oferowanych przez Spółkę;
 • promowanie i wprowadzanie na rynek przez HOR.NET nowych usług;
 • obsługa i utrzymanie konta Klienta, zarządzanie skargami i rozstrzyganie wszelkich sporów;
 • określenie potrzeb Klientów i ich zachowań, w celu dostosowania oferty HOR.NET ido ich potrzeb;
 • ochrona i wspieranie działalności HOR.NET, pracowników, Klientów;
 • wykrywanie i zapobieganie nadużyciom finansowym, oszustwom i innym przestępstwom, w tym na szkodę HOR.NET;
 • rozwijanie oferty usług świadczonych przez HOR.NET.
 1. HOR.NET może udostępniać dane osobowe Klientów innym podmiotom – tj. odbiorom – wyłącznie w następujących przypadkach:
 • jeżeli powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub władza publiczna określą, że HOR.NET jest zobowiązany udostępniać dane osobowe lub dla celów wymiaru sprawiedliwości;
 • konieczności udostępnienia danych osobowych w celu ustalenia, wykonywania lub obrony praw HOR.NET;
 • konieczności udostępnienia danych osobowych w celu dostawcom usług, którzy na podstawie umów współpracy wykonują określone zadania w imieniu i na rzecz Spółki.

Dostawcy usług świadczą usługi w zakresie m.in.:

 • technologii informatycznych (obsługa strony internetowej, systemu informatycznego HOR.NET, innych systemów biznesowych, z których korzysta Spółka);
 • przechowywania, analizowania danych;
 • przetwarzania płatności;
 • usług pocztowych i kurierskich;
 • pomocy prawnej i innych wyspecjalizowanych usług.
 1. NET udostępnia dostawcom usług wyłącznie dane osobowe, które umożliwiają im świadczenie usług na rzecz Spółki oraz jest zobowiązany zapewnić, aby powierzone dane osobowe były przetwarzane przez tych odbiorców w sposób bezpieczny i zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych oraz bez możliwości wykorzystywania ich do własnych celów marketingowych, o ile Klient nie wyraził na to odrębnej zgody.
 2. HOR.NET zapewnia należyty poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych poprzez zastosowanie środków technicznych organizacyjnych oraz informatycznych. Do stosowanych zabezpieczeń informatycznych należą zabezpieczenia kontroli dostępu do terminali komputerowych, zapory ogniowe, oprogramowanie antyspamowe i szyfrowanie danych. Dane osobowe Klientów są chronione w czasie ich przesyłania poprzez ich szyfrowanie przy użyciu warstwy Secure Sockets Layer (SSL). Zabezpieczania techniczne i organizacyjne polegają na ograniczeniu dostępu do stref lub pomieszczeń, w których są przetwarzane dane osobowe, w szczególności dostęp do nich mają wyłącznie upoważnieni pracownicy, którzy potrzebują go do wykonywania swoich obowiązków służbowych. Stosowane przez HOR.NET procedury zabezpieczające powodują, iż Klient przed udostępnieniem jego danych osobowych może zostać poproszony o potwierdzenie tożsamości.
  Wprawdzie HOR.NET stosuje odpowiednie zabezpieczenia techniczne, organizacyjne lub informatyczne w celu ochrony danych osobowych Klienta, nie może jednak zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa danych osobowych przekazywanych przez Klienta za pośrednictwem Internetu.
 3. HOR.NET może przetwarzać dane osobowe Klienta dla celów związanych z marketingiem usług oferowanych przez niego oraz prowadzania badań rynkowych, pod warunkiem uprzedniego uzyskania zgody Klienta na otrzymywanie tych informacji marketingowych lub udział w badaniach rynkowych. Odmowa przez Klienta udzielenia zgody na otrzymywanie tych informacji lub udział w badaniach rynkowych nie ma wpływu na możliwość korzystania z usług świadczonych przez Spółkę.
 4. HOR.NET oraz jego dostawcy usług używają plików cookies i podobnych technologii, takich jak tagi i piksele – zwanych dalej łącznie „pliki cookies” – w celu personalizacji i poprawy jakości obsługi, podczas korzystania przez Klienta ze strony internetowej.
  Cookies to małe pliki tekstowe zawierające unikalny identyfikator, które są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym, dzięki czemu urządzenie może być rozpoznawane podczas korzystania z konkretnej strony internetowej. Mogą one być używane tylko przez czas trwania wizyty Klienta lub mogą być wykorzystywane do mierzenia interakcji Klienta z usługami i treściami w pewnym przedziale czasu. Pliki cookie pomagają w zapewnieniu ważnych funkcji i funkcjonalności stron internetowych i aplikacji mobilnych oraz w celu poprawy jakości korzystania z nich.
  Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookies. Za pomocą ustawień przeglądarki Klient może akceptować lub odrzucać nowe pliki cookies oraz usuwać już istniejące albo ustawić przeglądarkę tak, aby powiadamiała o każdym umieszczeniu nowych plików cookies na komputerze lub innym urządzeniu. W przypadku braku zgody na zapisywanie tych plików na urządzeniu Klienta, należy odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Zmiana może polegać na niezapisywaniu plików cookie na urządzeniu, bądź na każdorazowym informowaniu o zapisaniu danego pliku na urządzeniu. Szczegółowe informacje na temat sposobu zarządzania plikami cookies dostępne są w ustawieniach oraz w sekcji „Pomoc” przeglądarki internetowej.
  Należy pamiętać, że ograniczenia w stosowaniu plików cookies, w tym wyłączenie niektórych lub wszystkich plików cookies, mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej serwisu, np. może uniemożliwić dokonywanie korzystanie z usług, które wymagają zalogowania. Ustawienia przeglądarki urządzenia Klienta pozwalające na zapisywanie plików oznaczają, że wyraża on zgodę, aby pliki te zapisywane były na jego urządzeniu.
 5. HOR.NET może wykorzystywać pliki cookies w swoich usługach do następujących celów:
 • pliki niezbędne do działania strony internetowej – umożliwiają prawidłowe działanie serwisu, logowanie, nawigowanie. Bez ich zapisania na urządzeniu Klienta korzystanie ze strony jest niemożliwe;
 • pliki zapewniające bezpieczeństwo działań dokonywanych w ramach serwisu. Brak tych plików uniemożliwi bezpieczne działanie;
 • pliki statystyczne – umożliwiają zbieranie przez serwis informacji statystycznych na temat sposobu korzystania z serwisu;
 • pliki funkcjonalne – umożliwiają spersonalizowanie aktywności Klienta i umożliwić mu skorzystanie z wielu przydatnych funkcji, które one oferują, w szczególności zapamiętanie ustawień i preferencji Klienta. Dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu m. in. nie będzie konieczności każdorazowego wpisywania loginu i hasła. Informują także, w jaki sposób strona internetowa jest wykorzystywana, w tym do informowania HOR.NET o tym, czy podczas korzystania z niej pojawiają się komunikaty o błędach. Pliki cookies tego rodzaju zbierają dane, które są w większości zagregowane i zanonimizowane;
 • pliki reklamowe – umożliwiają otrzymanie spersonalizowanej reklamy.
 1. Klient posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych przechowywanych przez HOR.NET, składając wniosek o dostęp do danych i udzielenie informacji.
  Ponadto Klient posiada prawo do
 • żądania sprostowania informacji o sobie lub swoich danych osobowych – w przypadku, gdy w jego ocenie są one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe informacje;
 • zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, w tym wobec odniesieniu do marketingu bezpośredniego; w przypadku wniesienia sprzeciwu zostanie on rozpatrzony przez HOR.NET, który w przypadku uzasadnionego żądania może je usunąć albo ograniczyć ich wykorzystanie albo zaprzestać ich wykorzystywania do celów marketingu bezpośredniego;
 • żądania ograniczenia przetwarzania – HOR.NET może ograniczyć wykorzystywanie danych osobowych Klienta w szczególności w przypadku, gdy został skutecznie zgłoszony sprzeciw, Klient kwestionuje kompletność lub dokładność przechowywanych danych osobowych lub dane osobowych były przetwarzane niezgodnie z prawem, ale Klient nie żąda ich usunięcia;
 • żądania usunięcia danych – HOR.NET może usunąć dane osobowe Klienta w szczególności w przypadku, gdy został skutecznie zgłoszony sprzeciw, nie istnieje konieczność ich przechowywania, została cofnięta zgoda na ich przetwarzanie lub dane osobowych były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • przenoszenia danych, które pozwala Klientowi bez dodatkowych kosztów przekazywać je innym podmiotom w celu korzystania z usług świadczonych przez nich; przenoszenie polega na transmisji i dostarczeniu danych osobowych drogą elektroniczną w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do maszynowego odczytu formacie wykorzystywanym przez HOR.NET;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Żądanie wglądu do danych osobowych Klienta, które są przechowywane lub których kopia jest przechowywana przez HOR.NET lub skorzystania z innych praw, w tym prawa do informacji o danych osobowych Klienta, które są przechowywane lub których kopia jest przechowywana przez Spółkę, oraz o sposobie ich gromadzenia, przetwarzania lub przechowywania, należy zgłosić pod nr telefonu 12 397 21 00 lub adresem poczty elektronicznej bok@hornet.pl. W przypadku żądania przeniesienia danych osobowych zostaną one przesłane do Klienta lub wskazanej osoby trzeciej.
 2. Dane osobowe Klientów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. HOR.NET nie przekazuje, ani nie planuje przekazywania danych osobowych Klientów do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, za wyjątkiem przypadku, gdy Klient zmienia miejsce zamieszkania lub znajduje się poza terytorium Unii Europejskiej, a formalności związane z wykonaniem, zakończeniem umowy i dokonaniem ostatecznych rozliczeń wymagają przesłania tych danych.
 3. Szczegółowe informacje o prawach Klienta w zakresie ochrony danych osobowych są zamieszczone na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Niniejsza „Polityka prywatności” obowiązuje od dnia 25 maja 2018r.